go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

go to JKA page

Dettmar Koch

 

 

- pedagog teatralny
          teaterpädagog

Oldenburg, D

Gdy miałem trzynaście lat grałem w kilku przedstawieniach teatralnych, bardzo interesowałem się teatrem, a w wieku osiemnastu lat zostałem reżyserem muzycznego performance. Jednak potem moje studia nie miały nic wspólnego z teatrem. Studiowałem elektrykę, technologię, fizykę, socjologię i pedagogikę. Pracowałem z dorosłymi jako pedagog i wtedy wróciło moje marzenie związane z teatrem. Zostałem reżyserem przedstawień teatralnych w Teatrze w Oldenburgu. Potrzebowałem tej pracy, by dać upust mojej fantazji, pomysłowości. Z młodzieżą pracuję od 1995 roku. Wierzę, że mogę im pomóc…
Współpraca polsko-niemieckia jest jak bardzo potrzebna młodzieży i mnie. Dzięki takim wymianom możemy podzielić się wrażeniami, porównać pracę, zaczerpnąć idee. Jest ona również potrzebna dla zacieśnienia kontaktów polsko-niemieckich, które układają się coraz lepiej, pomimo pokutujących ciągle obiegowych stereotypów.
Przyszłość dla mnie to ciągłe poszukiwanie nowych dróg, nowych sposobów gry w teatrze…

Wenn ich 13 Jahre alt war, habe ich in einpaar Vorstellungen gespielt. Ich habe mich sehr viel über Theater interesiert und im Alter von 18 Jahren bin im Regisseur eines musische Performance geworden. Doch später war mein Studium mit Theater ganz nicht verbunden. Ich habe Elektrik, Technologie, Physik, Soziologie, Pädagogik studiert. Ich habe mit Erwachsenen als Pädagog gearbeitet und dann ist mein Träumen über Theater zurückgekommen. Ich wurde Regisseur der Vorstellungen im Theater im Oldenburg. Ich habe in dieser Arbeit meiner Phantasie und Erfindungsgabe Ablaß geben gebraucht. Mit Jugendlichen arbeite ich seit 1995. Ich glaube, dass ich ihnen helfen kann...
Polnisch-Deutsche Mitarbeit ist sowohl mir als auch Jugendlichen gebraucht. Dank diesen Austauschen können wir mit einander Eindrücke mitteilen, Arbeit vergleichen, Ideen schöpfen. Sie sind auch notwendig für die polnisch-deutschen Kontakten zu knüpfen, die sich immer besser zurechtlegen trotz Stereotypen. Zukunft ist für mich ständige suchen nach neue Wege, neue Weisen des Spieles im Theater. (mainübersetzerin Iza Semczuk)

 
 
 
 
 
 

Pracowałem przy przygotowaniu następujących spektakli z grupą polską:
Ich habe an Vorbereitung diese folgende Vorstellungen mit Polnische Gruppe gearbeitet: 
 
 
 

Honorowy członek Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego.
Der Ehrenmitglied des Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne.

 
 
 
  stat4u