|   DANE       |   KONTAKT       |   STATUT       |   ZARZĄD       |

[STATUT] [IN ENGLISH]


 

Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne
zostało zarejestrowane
w Sądzie Okręgowym w Krakowie
postanowieniem z dnia 27 maja 1999 roku
i wpisane do rejestru Stowarzyszeń Wydziału I Cywilnego Sadu Okręgowego w Krakowie
dnia 1 lipca 1999 roku, pod numerem rejestru 1630.

Dnia 7 lipca 2003,
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródnieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wpiany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166666

ze zmianami z dnia 12 kwietnia 2019.

 

 

S T A T U T

STOWARZYSZENIA TEATRALNO-LINGWISTYCZNEGO

 

Rozdział I

Cześć ogólna

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne i jest zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie zrzesza osoby uprawiające teatr amatorski z ukierunkowaniem lingwistycznym, amatorskie dziennikarstwo w językach obcych oraz sztuki pokrewne, usłużne tymże.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, otwartą na zróżnicowane opcje światopoglądowe i artystyczne i obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

 • praca w grupie niezależnej od istniejących struktur, dzielących amatorskie działania kulturalne na resorty, grupy wiekowe, podziały administracyjne itp.
 • wspólna nauka i doskonalenie znajomości języków obcych, spędzanie wolne czasu i rekreacja poprzez pracę w zespole teatralnym i dziennikarskim,
 • nawiązywanie kontaktów z podobnymi grupami w Polsce i poza granicami kraju,
 • praca dramą jako metodą dydaktyczno-wychowawczą,
 • wykorzystywanie metod pracy jakie stosują nasi partnerzy, poprzez wspólne warsztaty w Polsce i za granicą oraz poprzez zapraszanie instruktorów tych grup do prowadzenia zajęć w Polsce,
 • propagowanie naszej idei poprzez wszelkie dostępne nam media.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 6

Stowarzyszenie urzeczywistniać będzie swoje cele poprzez:

 • uprawianie różnych form teatru amatorskiego, preferując przedsięwzięcia przygotowywane w językach obcych, przede wszystkim tłumaczone polskie dramaty,
 • realizacje dramatów obcych w oryginale,
 • kultywowanie sztuki krasomówstwa,
 • współpracę z podobnymi grupami zagranicznymi,
 • przygotowywanie wspólnych dokonań wielojęzycznych w czasie wspólnych warsztatów organizowanych w Polsce i kraju partnera,
 • prowadzenie grupy muzycznej ukierunkowanej na muzykę ilustracyjną usłużną wobec sceny i dramatu,
 • prowadzenie amatorskiej grupy dziennikarskiej wydającej we współpracy z podobnymi grupami zagranicznymi wielojęzyczną gazetkę dokumentującą działalność naszą i naszych przyjaciół,
 • wydawanie utworów literackich autorstwa lub w tłumaczeniu naszych członków,
 • podejmowanie niekonwencjonalnych inicjatyw jak: praca metodą dramy, wypowiedź teatralną poprzez performance i różne inne.

 

§ 7

Działalność Stowarzyszenia służyć będzie bezpośrednio uczestnikom zajęć, wyrabiając w nich pewność siebie, umiejętność publicznego wypowiadania się, podnosząc znajomość języków obcych, pomagając zdobyć przyjaciół w najbliższym otoczeniu oraz poza granicami.

 

Rozdział III

Członkowie. ich prawa i obowiązki

§ 8

W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:

 • Członek Zwyczajny,
 • Członek Honorowy,
 • Członek Wspierający.

§ 9

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy uprawiający działalność jak w § 6.

§ 10

 1. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych składa się na piśmie wyrażając jednocześnie wolę akceptacji celów i statutu Stowarzyszenia.
 2. Wnioski takie rozpatrywane są przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona lub pomocna w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Honorowi powołani są na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Z inicjatywą nadania Członkostwa Honorowego wystąpić może także grupa co najmniej 5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać organizacja, fundacja, uczelnia, zespół artystyczny bądź grupa twórcza oraz inne instytucje społeczne oraz środowiskowe działające na rzecz rozwoju kultury w kraju lub za granicą. Status Członka Wspierającego może uzyskać także przedsiębiorstwo, instytucja lub osoba prawna wspomagająca rozwój kultury w kraju bądź za granicą.
 2. Członkowie Wspierający powoływani są na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje Członkom Zwyczajnym.

§ 14

Członkowie Zwyczajni oraz Honorowi mają nadto prawo:

 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • wpływać na kierunki i formy prowadzenia działalności statutowej,
 • korzystać na równych prawach z majątku i dorobku kulturalnego Stowarzyszenia.

§ 15

Członkom Wspierającym (ich przedstawicielom) służą prawa Członków Zwyczajnych z wyjątkiem prawa wybierania i wybieralności do Władz Stowarzyszenia. Członkom Wspierającym służy prawo pierwszeństwa w korzystaniu z dorobku kulturalnego Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia winni:

 • uczestniczyć co najmniej w jednej z form działalności statutowej,
 • propagować działalność Stowarzyszenia, dbać o zjednanie dlań sympatyków i wsparcia społecznego,
 • przyczyniać się do krzewienia kultury, upowszechniania ducha tolerancji i poszanowania dla innych poglądów i postaw,
 • dbać o dobro kultury, honor i dorobek Stowarzyszenia,
 • opłacać składki członkowskie,
 • wykonywać Uchwały organów przedstawicielskich Stowarzyszenia.

§ 17

Zasady uczestnictwa Członków w działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z jego lokali, urządzeń i majątku określi Walne Zgromadzenie Członków (Konferencja Delegatów).

§ 18

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:

 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w każdym czasie,
 • skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na skutek długotrwałego poniechania udziału w działalności Stowarzyszenia,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia Uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 • pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu lub Trybunału Stanu,
 • śmierci Członka,
 • likwidacji przedsiębiorstwa, instytucji lub innej osoby prawnej korzystającej ze statusu Członka Wspierającego.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Statutowymi władzami Stowarzyszenia pozostają:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 20

Kadencja Władz Statutowych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków :

 • określa główne kierunki i formy działania Stowarzyszenia,
 • wybiera Władze Stowarzyszenia, to jest Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
 • podejmuje inne Uchwały w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,
 • rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
 • decyduje o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 • dokonuje oceny działalności władz Stowarzyszenia,
 • dokonuje zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • uchwala tryb wpłacania i wysokość składek członkowskich.

§ 22

Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz członkom Stowarzyszenia.

 

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok. Z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 20% Członków Stowarzyszenia. Wniosek składa się na piśmie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami do których zostało powołane.

§ 24

Walne Zgromadzenie jest władne podejmować decyzje pod warunkiem uczestniczenia w nim co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych.

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób, wybranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 2 członków Zarządu.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia nie wchodzącego w skład Zarządu, ale posiadającego ważny głos w głosowaniach Zarządu.

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków oraz programuje działalność Stowarzyszenia w okresach między sesjami Walnego Zgromadzenia.

§ 28

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Prawo inicjowania prac Zarządu przysługuje jego Członkom, oraz komisjom problemowym Zarządu w razie ich powołania. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na trzy miesiące.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c. kierowanie pracą bieżącą Stowarzyszenia,

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

§ 29

Prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu mają przedstawiciele Członków Wspierających, Członkowie Zwyczajni i Honorowi oraz przedstawiciele Władz Miasta Krakowa.

§ 30

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje się na wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 30% Członków Rady.

§ 31

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada i zdaje sprawę ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 32

Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na swym pierwszym po wyborach posiedzeniu i wybiera Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 33

Członkowie Zarządu działają w ramach pełnomocnictw udzielonych im przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 34

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 35

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Statutową, organizacyjną i finansową Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Komisję Rewizyjną wybiera spośród Członków Zwyczajnych i Honorowych Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i 2 do 4 Członków.
 3. Mandaty w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie nie mogą być łączone.

§ 37

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania Statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
 • kontrola gospodarowania majątkiem oraz prawami Stowarzyszenia,
 • kontrola opłacania składek członkowskich,
 • składanie sprawozdań z kontroli organizacyjnej, gospodarczej oraz finansowej Stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskami w przedmiocie swoich uprawnień do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 38

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu nastąpić może w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, jednakże w trybie tym powołać można nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 39

Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.

Źródłem majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • darowizny, dotacje, subwencje, świadczenia i zapisy.

§ 40

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia i jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Skarbnika.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 42

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 43

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Towarzystwa Kultury Teatralnej w Krakowie.

 

Rozdział VII

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 44

Do czasu ukonstytuowania się władz Statutowych Stowarzyszenia funkcję Zarządu Stowarzyszenia pełnić będzie Komitet Założycielski.

§ 45

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane nie później niż 2 miesiące od daty zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 46

Komitet Założycielski zda sprawozdanie ze swej działalności organizacyjnej i finansowej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 47

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.